Príbehy našich klientov

Za päť rokov, čo pre Vás robíme Avogado, sme pomohli tisícom ľudí v najrôznejších situáciách. Tu je výber zo skutočných prípadov a ich riešenie.

Zadržiavanie vratnej kaucie

Adrián, 24 rokov, mal počas štúdia na vysokej škole prenajatý byt. Po ukončení štúdia riadne vypovedal nájomnú zmluvu, ktorá zahŕňala aj vratnú kauciu. Prenajímateľ kauciu odmietol navrátiť, ako dôvod uviedol nevykonané upratovanie bytu. Viac ...

Návrh riešenia

Náš právnik v prvej fáze preštudoval nájomnú zmluvu a informoval Adriána, k čomu vratná kaucia slúži. Tá je zo svojej podstaty určená k úhrade nezaplateného nájemného alebo k náhrade prípadných škôd, medzi ktoré nepatria bežné prevádzkové opotrebenie bytu alebo nevykonané upratovanie. Navyše sa prenajímateľ v tomto prípade podľa § 5 ods. 3 zákona č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu dopúšťa neoprávneného konania, keď Adriánovi túto kauciu nevrátili do jedného mesiaca. Adriánovi sme odporučili podať voči prenajímateľovi předžalobnú výzvu.

Výsledok

Po doručení predžalobnej výzvy prenajímateľ uznal svoje neoprávnené konanie. Kauciu vo výške 741 EUR Adamovi bez ďalšieho odkladu vrátil.

Pán Jozef, 54 rokov, prenajal svoj byt. S nájomcom spísal riadnu nájomnú zmluvu. Bohužiaľ, už pár mesiacov po začiatku zmluvného vzťahu začalo dochádzať u platieb nájomného k oneskoreniam. Celá vec došla až do štádia, kedy sa dlh na nájomnom vyrástol na 814 EUR. Pán Jozef teda zmluvu vypovedal. Bohužiaľ nevedel, ako sa domôcť dlžnej sumy. Viac ...

Návrh riešenia

Po preštudovaní nájomnej zmluvy a posúdení celej záležitosti našimi právnikmi sme pána Jozefa informovali o možnosti podania žaloby. Po rozhodnutí súdu a nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti tohoto rozhodnutia podľa § 226 a 232 Občianskeho zákonníka tak môže pán Jozef v prípade nezaplatenia nájomcu v stanovenej lehote určenej v rozhodnutí súdu pristúpiť k nútenému výkonu prostredníctvom exekúcie.

Výsledok

Pán Jozef podal podľa našej právnej rady žalobu. Súd jeho nárok uznal ako oprávnený a vďaka tomuto kroku pán Jozef vymohol dlžnú sumu v plnej výške späť spolu s úrokmi z omeškania za nezaplatenie nájemného nájemcom včas.

Pán Peter, 35 rokov, si pri svojej návšteve mesta Bratislava zakúpil nové topánky. Tie bol po čase nútený reklamovať. Pretože je z Čadce, zaslal reklamovaný tovar do Bratislavy poštou. Predajca reklamáciu vybavil v zákonom stanovenej lehote, tiež ale pána Petra informoval, že topánky si musí vyzdvihnúť osobne v predajni. Viac ...

Návrh riešenia

V tomto prípade Občiansky zákonník hovorí úplne jasne. Náš právnik teda pánovi Petrovi poradil, aby predajca písomne informoval, že podľa § 598 Občianskeho zákonníka je predajca povinný reklamujúcemu uhradiť nevyhnutné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. V prípade pána Petra by sa jednalo o úhradu ceny spiatočného lístka z Čadce do Bratislavy.

Výsledok

Pán Peter, v súlade s našim odporúčaním, predajca informoval o jeho povinnostiach. Ten sa následne rozhodol zaslať kupujúcemu reklamované topánky späť poštou.

Pani Marika, 28 rokov, sa v priebehu rodičovskej dovolenky dozvedela, že ju chce jej zamestnávateľ prepustiť. Pracovnú zmluvu mala uzavretú na dobu neurčitú a do ukončenia rodičovskej dovolenky jej ostávali 2 roky. Pretože si nebola istá, či a ako sa voči tomuto rokovaní môže brániť, využila nášho právneho poradenstva. Viac ...

Návrh riešenia

Náš právnik pani Mariku uistil, že podľa § 64 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce jej nemôže byť daná výpoveď, okrem situácií, kedy by sa zamestnávateľ alebo jeho část zrušuje. Táto výnimka vyplýva z § 64 ods. písm. a) Zákonníka práce. Zároveň pani Mariku upozornil, aby v žiadnom prípade nepodpísala dohodu o ukončení pracovného pomeru. Podpisom tejto dohody by došlo k súhlasu s výpoveďou, táto dohoda by bola na súde spätne ťažko napadnuteľná, a navyše u nej nie sú presne definované podmienky, ako je tomu v prípade výpovede podľa § 63 Zákonníka práce.

Výsledok

Pani Marika postupovala podľa našich rád a dohodu o ukončení pracovného pomeru nepodpísala. Po skončení rodičovskej dovolenky, ktorá zatiaľ stále trvá, tak bude mať v prípade výpovede nárok na odstupné podľa dĺžky trvania pracovného pomeru. Presná výška potom vyplýva z § 76 Zákonníka práce.

Pani Katarínu, 48 rokov, zrazil na priechode pre chodcov nepozorný vodič. Utrpela mnohopočetné poranenia, a aj po vyše roka trvajúcej náročnej liečby jej ostali trvalé následky. Nebola schopná sa vrátiť späť do zamestnania na svoje miesto ošetrovateľky. Bohužiaľ tiež vôbec nevedela, na aké odškodnenie má nárok. Viac ...

Návrh riešenia

Požiadali sme si o všetky lekárske správy. Na ich základe zaistili potrebné znalecké posudky a výpočty výšky odškodnenia. Potom sme všetko nárokovali od poisťovne vinníka dopravnej nehody. Zároveň sme s touto poisťovňou viedli za pani Katarínu všetku komunikáciu.

Výsledok

Pani Kataríne sme na základe § 442 ods. 1 a ods. 3 v spojení s § 449 ods. 1 a § 445 Občianskeho zákonníka vymohli bolestné, náklady spojené s liečením a stratu príjmov vo výške 15 400 EUR. Ďalej za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa § 444 Občianskeho zákonníka sme vymohli odškodnenie vo výške 15 320 EUR. K tomu všetkému sme potom pani Kataríne ešte vymohli rentu, ktorá jej bude dorovnávať plat do pôvodnej výšky až do dosiahnutí veku 65 rokov.

Pan Karel, 52 let, absolvoval jako pacient rutinní operaci kýly. Operatér se nevědomky dopustil chyby a v průběhu operace nařízl střevo. Lékaři ani po evidentních příznacích nerozpoznali problém a mylně diagnostikovali embolii. Následkem toho pan Karel bohužel dva dny po operačním zákroku zemřel. Rodina pana Karla utrpěla obrovskou újmu a rozhodla se prostřednictvím našich služeb bránit. Viac ...

Návrh riešenia

Na základě lékařských zpráv jsme nechali soudním znalcem vypracovat znalecký posudek. Ten ukazoval na jednoznačné zanedbání lékařské péče. Poté jsme vyčíslili veškeré nároky a náš právník následně vše nárokoval po nemocnici.

Výsledok

Díky mimosoudnímu řešení jsme pro 8 členů rodiny pana Karla vymohli finanční odškodnění v celkové výši 1 246 000 Kč.

+421 948 628 111
(pondelok - piatok 8:00 - 17:00)