Všeobecné obchodné podmienky
Platformy Avogado

Aktualizované 29. 11. 2016

Tieto obchodné podmienky upravujú a bližšie upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa Platformy Avogado (ďalej len ako "VOP").

 1. Informácie o Prevádzkovateľovi platformy Avogado.sk a jeho kontaktné údaje
  1. Internetové stránky avogado.sk (dále jen „Platforma Avogado“) sú prevádzkované právnickou osobou, a to obchodnou spoločnosťou Law Insurance Compensation sro (ďalej len "Prevádzkovateľ"), so sídlom Riečna 203, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 04, IČ 48 056 103, zapísaná v OR vedeného Okresným súdom v Žiline, oddiel 6, vložka 63341.
  2. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať telefonicky +421 948 628 111, email: info@avogado.sk, prevádzková doba je od 8.00 do 16.30hod. alebo písomne na adrese sídla spoločnosti. Prevádzkovateľ nemá iné prevádzkarne ani pobočky.
  3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu zo strany Užívateľa platformy reagovať bezodkladne, najneskôr však do dvoch pracovných dní.
 2. Definície pojmov uvedených v Platforme Avogado
  1. Užívateľ je osoba, ktorá vstupuje na stránky Platformy Avogado a využíva ich služby. Užívateľ je takisto povinný sa zoznámiť a riadiť týmito aktuálnymi VOP (ďalej len Užívateľ).
  2. Diskrétna zóna (ďalej len "DZ") je zóna určená pre komunikáciu užívateľov s Prevádzkovateľom alebo Prevádzkovateľom určeným Partnerom (ďalej len "Náš tím") a pre vkladanie dokumentov Užívateľa. Prístup do DZ prebieha cez zabezpečený šifrovaný priestor Platformy Avogado zadaním správneho mena a hesla, ktoré Užívateľ obdrží od Prevádzkovateľa a ktoré je povinný Užívateľ udržiavať v tajnosti, neoznamovať ho ďalším stranám a akokoľvek ich zneužívať. Jeden Užívateľ si nesmie zriadiť viac ako jeden prístup do DZ. Užívateľ má povinnosť aktivovať prístup do DZ na základe zaslaných propozícií v maily od Prevádzkovateľa.
  3. Náš tím tvoria advokátske kancelárie, advokáti, nezávislí právni poradcovia, súdni znalci či lekári, a ďalšie osoby, ktoré komunikujú s Užívateľom. Prevádzkovateľ dôrazne upozorňuje Užívateľa, že táto forma komunikácie nenahrádza osobné rokovania s advokátom, lekárom, súdnym znalcom či iným odborníkom, ale ide len o základne informatívne oznámenie, ktoré má Užívateľovi poskytnúť návod, ako vyriešiť jeho problém.
  4. Prevádzkovateľ garantuje Užívateľovi dostupnosť Platformy Avogado v rozsahu minimálne 90% doby, na ktorú bola služba Užívateľovi poskytnutá. Do tejto doby sa nezapočítava čas odstávok informačného systému.
  5. Paušálny poplatok je výška sumy v EUR vrátane príslušnej sadzby DPH a všetkých poplatkov, ktorú má Užívateľ zaplatiť Prevádzkovateľovi za poskytnutie dohodnutého variantu služieb.
 3. Objednávka služieb a jej platobné podmienky
  1. Platforma Avogado umožňuje Užívateľovi uzavrieť objednávku nasledujúcich variantov služieb: Právnik pre mňa za cenu paušálneho poplatku, Právnik pre rodinu za cenu paušálneho poplatku a Chcem odškodniť, tento variant je poskytovaný Prevádzkovateľom bez paušálneho poplatku a prípadný poplatok je účtovaný až z vymoženého plnenia Užívateľa. Kompletný cenník Platformy Avogado je uvedený zde. V prípade zanedbanej lekárskej starostlivosti sa poplatok upravuje na 20% bez DPH.
  2. Zmluvu je rovnako možné uzatvoriť dištančným spôsobom (na diaľku) prostredníctvom objednávkového formulára dostupného v Platforme Avogado. Uzatvorenie zmluvy týmto spôsobom nie je spojené so žiadnymi dodatočnými nákladmi.
  3. Zmluva, na základe ktorej sa Užívateľovi zriadi prístup na Platformu Avogado, sa uzatvára na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ a Užívateľ sú túto zmluvu oprávnení vypovedať ku dňu, ktorý je zhodný s dátumom (dňom a mesiacom), v ktorom došlo k uzavretiu tejto zmluvy. Výpoveď musí byť podaná, najneskôr 3 mesiace pred týmto dňom.
  4. Zmluva vo variante Právnik pre mňa a Právnik pre rodinu garantuje Užívateľovi možnosť neobmedzeného čerpania služby Advokát on-line v rozsahu bežných potrieb občianskych subjektov a firiem menšieho rozsahu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo služby krátkodobo obmedziť pri neúmernom využívaní služby.
  5. Platbu za poskytnuté služby hradí Užívateľ a to bezhotovostnou platbou na účet Prevádzkovateľa vedeného u FIO Banke, číslo účtu SK6283300000002800753309 pod VS ako číslo zmluvy. Platobné údaje budú zaslané na email Užívateľa, ktorý zadal pri registrácii.
 4. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, vybavenie reklamácie
  1. V súlade s ustanovením § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaju tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Užívateľ oprávnený od zmluvy uzatvorenej formou obchodu na diaľku odstúpiť aj bez udania dôvodu, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy. Oznámenie o odstúpení je potrebné zaslať v písomnej podobe najneskôr posledný deň lehoty na adresu dodávateľa uvedeného v zmluve. Pre odstúpenie môže Užívateľ použiť vzorový formulár ktorý je zasielaný spolu so zmluvou. Nie je to však jeho povinnosťou, môže použiť akékoľvek iné jednoznačne formulované vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.
  2. Ak odstúpi Užívateľ od zmluvy, vráti mu Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, doručenia oznámenia o odstúpení zaplatený paušálny poplatok, pritom má Prevádzkovateľ právo započítať si to, čo už z predmetu zmluvy plnil.
  3. Reklamáciu je možné uplatniť na emailovej adrese Prevádzkovateľa info@avogado.sk
 5. Prevádzkovateľ oznamuje, že Platforma Avogado nie je právnou službou
  1. Prevádzkovateľ nie je advokátska kancelária, nenahrádza činnosť advokáta ani nenahrádza právne poradenstvo, ďalej nie je zdravotnícke zariadenie ani nevykonáva činnosť lekára, a ani z povahy predmetu podnikania tak činiť nemôže.
  2. Nie je komerčnou poisťovňou, neposkytuje poistenie ani neuzatvára poistenie, či finančné produkty a investície.
  3. Prevádzkovateľ umožňuje a zabezpečuje pomocou Platformy Avogado prepojenie odborných osôb s Užívateľom.
 6. Zodpovednosť za škody, riešenie sporov
  1. Užívateľ považuje za nesporné, že vzhľadom na charakter poskytovaných služieb a prevádzkovania Platformy Avogado, kde ide o sprostredkovanie kontaktu a oznámenie informácií od odborníkov z rôznych profesií, že Prevádzkovateľ nemá možnosť ovplyvniť obsah týchto oznámení, preto nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek spôsobenú škodu Užívateľovi v dôsledku použitia Platformy či služieb.
  2. Užívateľ Platformy nesie plnú zodpovednosť za ním vykonané konanie pri použití Platformy.
  3. Užívateľ prehlasuje, že žiadne ustanovenie tohto článku VOP pre neho nie je prekvapivým ustanovením.
  4. Vzájomné riešenie sporov medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom Platformy rieši všeobecné súdy.
  5. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 250/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy o poskytovaní služieb Prevádzkovateľa. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia, podľa zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s Prevádzkovateľom vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu u Prevádzkovateľa prvýkrát a najskôr 30 dní odo dňa odoslania žiadosti ktorá skončila zamietnutím alebo nedopovedaním.
  6. Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom aplikácie ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Ochrana osobných údajov, účel spracovania osobných údajov a vyhlásenie správcu
  1. Užívateľ súhlasí so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov obchodnou spoločnosťou Law Insurance Compensation s.r.o. (ďalej len "správca") so sídlom Riečna 203, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 04, Slovenská Republika, IČ 48 056 103 (príp. Jeho zamestnancovi) pre účel stanovený nižšie. Tento súhlas udeľuje pre všetky údaje obsiahnuté v DZ alebo inej elektronickej komunikácii, a to po nevyhnutne dlhú dobu odo dňa udelenia súhlasu. Zároveň som si vedomý/a svojich práv podľa § 28 a nasl. zákona č.122/2013 Zb. O ochrane osobných údajov. So všetkými vyplnenými časťami uvedených v DZ alebo inej elektronické komunikácii som bol/a oboznámený/a, všetky údaje sú presné a pravdivé, a sú poskytované dobrovoľne.
  2. V súlade s § 5, § 9 a nasl. zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov sú všetky údaje uvedené v DZ anebo inej elektronickej komunikácii zhromažďované a spracovávané výhradne pre účely konkrétnych nárokov vyplývajúcich z činnosti správcu, a o ktorú ho výslovne požiadal/a osoba, ktorá tieto údaje poskytla a to len po dobu, ktorá je nevyhnutná.
  3. Užívateľ berie na vedomie, že jeho osoba bude podľa identifikačných údajov zaslaných správcovi, zaradená do databázy osôb, ktorých nároky správca v rámci výkonu svojej činnosti vybavuje. Uvedená databáza môže byť sprístupnená len osobám, ktoré na základe pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k správcovi vykonávajú činnosť, súvisiace s účelom stanoveným nižšie, či so spracovaním osobných údajov osôb, ktorých nároky správca v rámci výkonu svojej činnosti vybavuje. Povinnosť mlčanlivosti týchto osôb je upravená v zmysle § 22 cit. zákona.
 8. Dohoda o forme využívaní komunikačných nástrojov, súbory cookies
  1. Komunikačné nástroje, ktoré Prevádzkovateľ umiestnil na svojich internetových stránkach, príp. na iných odkazoch, ako sú napr. sociálne siete, diskusné fóra, ktoré umožňujú komunikovať so širokou verejnosťou, nebudú akokoľvek zneužité, používaná v nich hanlivé slová, nahrávané škodlivé súbory či šírené nepravdivé informácie.
  2. Prevádzkovateľ informuje Užívateľa, že využíva súbory cookies podľa Zásady použití souborů cookies (/cookie-policy).
 9. Právo duševného vlatnictví
  1. Prevádzkovateľovi prináležia všetky práva, nároky vzťahujúce sa k poskytovaniu služieb, ďalej k prezentácii obrázkov, textov, grafiky, ilustrácie, logá, fotografií, videí a pod. Bez súhlasu Prevádzkovateľa prípadne bez poskytnutej licencie nemožno vyššie uvedené materiály žiadnym spôsobom užívať.
 10. Účinnosť a záverečné ustanovenia
  1. Prevádzkovateľ a Užívateľ sa dohodli, že Prevádzkovateľ môže tieto VOP v primeranom rozsahu meniť a zároveň sa obe strany dohodli, že zmena VOP bude Užívateľovi, ako druhej strane, oznámená prostredníctvom emailovej správy odoslané na email Užívateľa, ktorý uviedol pri registrácii. Účinnosť VOP nadobúda platnosť dňom 29. 11. 2016 a nahrádza všetky skôr vydané a platné VOP.
  2. Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem.
+421 948 628 111
(pondelok - piatok 8:00 - 17:00)